ALGEMENE VOORWAARDEN

VLOT Opleidingen BV ● Grote Haarsekade 57 ● 4205 VK Gorinchem

KVK 63999331 ● BTW 8554.82.254 ● Bankrek NL52 RABO 0306 4619 86

Bij akkoord bevinding van onze prijsopgaaf of op inschrijvingen voor een opleiding zijn onze algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Aanmeldingen voor cursussen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van volledig op www.vlotgroep.nl ingevulde en bevestigde aanmeldingsformulieren.

Een aanmelding voor een cursus is tevens een aanmelding voor het examen, voor zover de cursus met een examen wordt afgesloten. Een cursus bij VLOT met een duur van meerdere dagdelen exclusief of inclusief examen. Hierop zijn ook dezelfde voorwaarden van toepassing.

De aanmelding wordt op het ogenblik van ontvangst van het aanmeldingsformulier door VLOT aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de cursist wordt medegedeeld.

VLOT behoudt zich het recht voor de indeling van de cursussen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Bij onvoldoende aanmeldingen kan een cursus worden afgelast of verschoven. Ingeschreven cursisten ontvangen hiervan bericht.

Bij het niet doorgaan van een cursusdag door onvoorziene omstandigheden, ziekte van docenten, niet beschikbaarheid ruimten ed., zal VLOT zo mogelijk voor vervanging zorgen.

Alle door VLOT genoemde cursusprijzen zijn exclusief 21% B.T.W. en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. Cursussen die na werktijd of in het weekend plaats vinden wordt een toeslag berekend van € 25,00 per persoon. Examen aanvragen kan tot 2 weken voor het examen, anders gelden de volgende toeslagen:

– Boekingen tussen 2 weken en 1 week voor de examendatum € 75,00 toeslag.

– Boekingen minder dan 1 week voor de examendatum € 100,00 toeslag.

Maatwerk en functiegerichte trainingen kunnen op verzoek ook bedrijfsintern verzorgd worden. De hier voor geldende prijzen worden in overleg met de opdrachtgever en VLOT overeengekomen.

De aan de cursus verbonden cursusgelden worden na aanmelding van de cursus in rekening gebracht.

De factuur van VLOT dient vóór aanvang van de cursus betaald te worden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Subsidie wordt door de subsidieverstrekker aan opdrachtgever uitbetaald, indien aan alle voorwaarden is voldaan.

Bij niet tijdige betaling van de cursusgelden kan VLOT cursisten de toegang tot de cursus ontzeggen. Door het niet bezoeken van lesdagen vervalt de financiële verplichting ten opzichte van VLOT niet.

Annuleren dient altijd schriftelijk per post of op digitale wijze te geschieden. Bij annulering van de cursus 14 dagen voor aanvang wordt 25% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering van de cursus 10 dagen voor aanvang wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering van de cursus 7 dagen voor aanvang wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering van de cursus 5 dagen voor aanvang wordt 100% van de cursuskosten in rekening gebracht. VLOT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet tijdig ontvangen van deze schriftelijke annulering.

In het geval van aanmelding voor een cursus is men gerechtigd een plaatsvervanger voor deelname aan te wijzen voor aanvang van de cursus. De oorspronkelijke opdrachtgever of aanmelder blijft daarbij gehouden tot betaling van het cursusgeld.

Van het door VLOT verstrekte lesmateriaal blijven altijd alle rechten aan VLOT voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VLOT mag niet uit haar uitgaven(n) worden verveelvoudigd, opgeslagen door middel van druk, fotokopie, of anderszins.

De aansprakelijkheid van VLOT is in elk geval beperkt tot het bedrag van het cursusgeld met betrekking tot de cursus uit hoofde waarvan enige aansprakelijkheid van VLOT mocht zijn ontstaan.

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en VLOT is het Nederlands recht van toepassing.

VLOT is bevoegd in deze algemene voorwaarden wijzigingen aan te brengen, welke voor de cursist, na de bij de bekendmaking vermelde termijn, van kracht wordt.

Door bevestiging van de offerte of aanmeldingsformulier verklaart de opdrachtgever de algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen VLOT en opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

VLOT stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat u als opdrachtgever de beste behandeling krijgt. Het kan echter altijd een keer voorkomen, dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van u als opdrachtgever heel belangrijk vinden, heeft VLOT een klachtenprocedure. U kunt uw klacht op de onderstaande manieren indienen:

Schriftelijk: VLOT Groep T.a.v. Nick Vlot Vaart 29 4206 CC Gorinchem Email: nick@vlotgroep.nl Telefonisch: 0183-727000 / 06-15566915

Klachtenprocedure U stuurt uw klacht naar de heer Nick Vlot, via de mail naar nick@vlotgroep.nl of telefonisch via 06-15566915. Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt binnen een termijn van drie werkdagen de bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt. De functionaris die uw klacht behandelt, neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om nadere informatie te verkrijgen. De functionaris neemt contact op met degene binnen VLOT die bij de klacht betrokken is en verzamelt zo de nodige informatie. Zodra alle informatie verzameld is, nemen wij contact met u op om de afhandeling en conclusies toe te lichten. Naar aanleiding van dit gesprek worden de conclusies op papier gezet en naar u verzonden. Mocht erbij een blijvend conflict geen oplossing gevonden worden, kunt u zich richten tot CBR, Divisie CCV Afdeling Juridische zaken Postbus 5301 2280 HH Rijswijk Zh

Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

GROEN  |  BOUW  | MARITIEM  | LOGISTIEK  |  TECHNIEK